การดูแลอนุบาลลูกไก่

เล้าอนุบาลลูกไก่ (กรงอนุบาล) พื้นควรรองด้วยวัสดุแห้ง เช่น แกลบ ขี้เลื่อย ทราย ฟางข้าว หนา 2-3ซม.และให้ความอบอุ่นกรณีไม่ได้ฟักธรรมชาติ (แม่ไก่ฟักเอง) อุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ยลูกไก่แรกเกิด1-7วัน32-34องศา อายุ 8-15วัน30-32องศา และอายุ16-30วัน28-30องศา (ใช้ไฟกก หลอด50Wใส่โคมต่อลูกไก่50ตัว) กกไฟตลอดเวลา หากไฟดับ อากาศหนาวเย็นมาก ให้เก็บลูกไก่ใส่กล่องกระดาษ (A4) หรือกรง ปิดคลุมให้มิดชิด ประมาณ20-25ตัวต่อกล่องกระดาษ (A4) หรือกรงเพื่อป้องกันการเหยียบกันตาย จากอากาศหนาว

หากมีลูกไก่หลายรุ่นควรวางแผนอนุบาลลูกไก่รุ่นอายุเดียวกัน เพื่อให้การอนุบาลลูกไก่ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (ลูกไก่ไม่จิกกันเองและช่วงอุณภูมิที่เหมาะสมแต่ละช่วงอายุ) และการควบคุมโรคที่ดี ระบบการเลี้ยงควรเป็นการเลี้ยงภายในเล้าเดียวกันไก่รุ่นเดียวกัน เพื่อให้ทำความสะอาดเล้า และอุปกรณ์ต่างๆได้ง่าย และทิ้งช่วงพักเล้า เพื่อตัดวงจรชีวิตของเชื้อโรคต่าง ๆ ที่สะสมอยู่ในระหว่างการเลี้ยงครั้งละ ประมาณ 15 – 20วัน ก่อนนำไก่ชุดใหม่ เข้าเลี้ยงต่อไป

จุดให้อาหาร ถาดอาหารและน้ำ 1อันต่อลูกไก่20-30ตัว หากนำลูกไก่เดินทางไกลอยู่ในกล่องขนส่งนานควรให้น้ำก่อนอย่างน้อย1ชม.ก่อนจึงให้อาหารตามป้องกันขี้ติดก้น การให้อาหารลูกไก่ระยะกก ควรให้ครั้งละน้อย ๆ เพื่อให้ลูกไก่กินหมดภายในระยะเวลา 1 – 2 ชม. ซึ่งการให้น้อย ๆ แต่บ่อยครั้งเช่นนี้จะทำให้ลูกไก่มีความ กระตือรือร้นในการแย่งกันกินอาหารมากขึ้น และได้กินอาหารใหม่ ๆ อยู่ตลอด ซึ่งการให้ครั้งละมาก ๆ อาหารจะถูกลูกไก่คุ้ยเขี่ยและเหยียบย่ำ และมีขี้ไก่ติด หรือแกลบ ปะปนอยู่ ลูกไก่จะเบื่ออาหารทำให้เจริญเติบโตไม่ดี ความแข็งแรงสมบูรณ์ต่ำลง การให้น้ำ น้ำที่จัดให้สำหรับไก่ต้องสะอาดปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อไก่ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของไก่ อุปกรณ์ใส่อาหาร – ใส่น้ำ เมื่อไก่มีอายุมากขึ้นมีความต้องการอาหารและน้ำมากขึ้น อุปกรณ์ที่ใส่น้ำ และใส่อาหารจำเป็นต้องจัดให้เพียงพอต่อความต้องการของไก่(อุปกรณ์1อันต่อไก่10-15ตัวช่วงอายุไก่2-3เดือน) ซึ่งอุปกรณ์ใส่น้ำ ก็ต้องล้างให้สะอาดทุกวัน

การขยายพื้นที่เล้ากกหรือกรงอนุบาล จำเป็นต้องขยายพื้นที่กกให้กว้างขึ้นย้ายไปกรงใหญ่ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้พื้นที่ของลูกไก่ การขยายพื้นที่นั้นจะต้องกระทำทุก 5-7วัน โดยขยายเล้าหรือกรงอนุบาลให้กว้างใหญ่ขึ้น หากเป็นเล้าใหญ่ควรใช้แผงกันคอกกกไฟและขยายออกตามขนาดและอายุลูกไก่จนเต็มพื้นที่เล้าหรือย้ายไปเลี้ยงในเล้าสำหรับเลี้ยงไก่รุ่นหนุ่มสาวต่อไป