กลุ่มบริษัทแปลนมาเยี่ยมสวนชีววิถี

วันนี้ 16/03/2561 ณ สวนชีววิถี (Growing diversity park) ไทรม้า นนทุบรี แห่งนี้ ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจาก PLAN ASSOCIATES บริษัทสถาปนิกที่อยู่ในเครือของ PLAN GROUP : ARCHITECTURE ซึ่งเป็นผู้ที่ออกแบบสวนชีววิถีแห่งนี้ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นและเสร็จสมบูรณ์เกือบ 100% ตัวอย่างผลงานของ PLAN ASSOCIATES ที่ออกแบบงานสถาปัตยกรรมเพื่อสังคม เช่น หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ อนุสรณ์สถาน จิตร ภูมิศักดิ์ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ตึกรัฐสภา และอื่นๆอีกมากมาย

บุญฤทธิ์ ขอดิลกรัตน์
สถาปิกผู้ออกแบบ

การพูดในช่วงเช้า สถาปนิกผู้ออกแบบ ผู้จัดการ PLAN ASSOCIATES กล่าวถึงที่มาของการออกแบบสวนชีววิถี หรือ Growing Diversity Park ว่า

รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ทำงานออกแบบเพื่อสังคม พยายามนำเนื้อหาการทำงานของมูลนิธิชีววิถีที่ทำเรื่องประเด็นความมั่นคงทางอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ในงานสถาปัตยกรรมทั้งหมด จะเห็นได้ว่าตัวอาคารจะประกอบด้วย ไม้ ในชั้นสองเพื่อต้องการนำไม้ที่ใช้แล้ว มา REUSE ทำใหม่ ใช้ไม้ไผ่ ที่มีความเป็นธรรมชาติ และเน้นองค์ประกอบที่ไม่ใช้สีสังเคราะห์มากนัก เช่น ปูนสีผสมดิน ปูนเปลือย การจัดการแสง ทิศทางลม ซึ่งคิดเรื่องการประหยัดพลังงานอีกด้วย

นอกจากนี้ ในวันนี้ทีมงานสถาปนิก PLAN ASSOCIATES ยังได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกัน โดยแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องเรื่องการจัดการขยะ การแยกขยะ และการจัดการเศษอาหารเพื่อเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้ในสำนักงาน และได้ฝึกปฏิบัติ รู้จักเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง จากกลุ่ม seed exchange

เครือข่ายอิสระภาพทางพันธุกรรม และการจัดการอาหารกลางวันของสวนชีววิถีแห่งนี้ ได้เชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบกับเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารในหลายพื้นที่ อย่างอาหารกลางวันวันนี้ ก็ได้มาจากกลุ่มขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ลานตากฟ้า จ.นครปฐม และ กลุ่มส่งเสริมเกษตรกร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี