ฝึกอบรมตามหลักสูตร

ในสวนชีววิถี เป็นศูนย์กลางรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและอาหาร เรามีหลักสูตรให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมมากมาย

-โรงเรียนอธิปไตยทางอาหาร

-การทำดินปลูกสำหรับเกษตรในเมือง

-การคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้

-การจัดการสิ่งของเหลือใช้เพื่อลดขยะ

-การปลูกผักพื้นบ้านสำหรับบริโภคในพื้นที่จำกัด